Děkujeme všem za podporu během závažné situace. Pro aktuální info nás sledujte na instagramu a facebooku. ×

Restaurace

Těšíme se na vaši návštěvu

Jsme malá rodinná restaurace se specifickou kuchyní. Kvalita podávaných jídel vychází z domácích receptů. V našem jídelním lístku najdete speciality jako boršč, soljanku, pelmeně a mnohé další východní speciality.

Obchod

Nabízíme širokou nabídku cizokrajných specialit

Nechejte se zlákat báječným kaviárem, širokým spektrem nápojů nebo milovanými čokoládovými bonbóny. Váš nákup bude možná poprvé, ale pestrá nabídka chutí a vůní bude připravena i na vaše další návštěvy!

 • Alkoholické nápoje
 • Nealkoholické nápoje
 • Mražené potraviny
 • Mléčené výrobky
 • Ryby, Kaviár
 • Omáčky, koření, pochutiny
 • Slunečnicová semínka
 • Cukrovinky
 • Zavařeniny
 • Nakládaná zelenina
 • Masné výrobky
 • Krupice

Samovar

Slovanská restaurace & obchod v centru Brna

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, podnikatel, které splňují principy sociálního podniku; sociální podnik má příslušné živnostenské oprávnění.

Sociální podnik Samovar restaurace & obchod (OSVČ - Bajkalová Natalja) se řídí principy a naplňuje jich v praxe:

 1. Společenský prospěšný cíl
 2. Sociální prospěch
 3. Ekonomický prospěch
 4. Environmentální prospěch
 5. Místní prospěch

1.Společenský prospěšný cíl

1a1.Společenský prospěšný cíl

Sociální podnik OSVČ - Bajkalová Natalja je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Deklarace o sociálním podnikaní je základní dokument sociálního podniku, je zveřejněná v provozovně a dostupná všem zaměstnancům.

Zaměstnávání znevýhodněných není jediným cílem OSVČ - Bajkalová Natalja Její sociální role spočívá také v tom, že zohledňuje potřeby svých zaměstnanců, poskytuje jim zvýšenou míru pracovní a psychosociální podpory v období adaptace a následně dle individuálních potřeb zaměstnance. Cílem této podpory je podpořit další profesní rozvoj zaměstnanců.
2. Sociální prospěch

2a1. OSVČ - Bajkalová Natalja zaměstnává kromě osob bez jakéhokoliv znevýhodnění minimálně 35% znevýhodněných na trhu práce, podnik zaměstnává ty znevýhodněné, kteří potřebují delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a dlouhodobou, popř. opakovanou pracovní a psychosociální podporu nutnou pro jeho udržení.

2a2. Cílová skupina sociálního podniku Samovar restaurace & obchod -  Migranti a azylanti
Všichni zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu s OSVČ - Bajkalová Natalja a jsou za svoji práci finančně ohodnoceni. Pracovní podmínky jsou rovnocenné pro všechny zaměstnance. 
S cílovou skupinu máme široké zkušenosti, od roku 2013 jsme zaměstnali již přes 20 osob z CS.
OSVČ - Bajkalová Natalja přiměřeně přizpůsobuje pracovní podmínky a prostředí potřebám svých zaměstnanců a zajišťuje jejich odborné vedení a pracovní rozvoj, usiluje o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zejména o rozvoj dovedností a schopností, které mají vliv na pracovní výkonnost a zvyšují konkurenceschopnost a možnost uplatnit se na trhu práce. Spolupracujeme s organizacemi a institucemi (Teen Chalenger Brno, UIJM, Charita Brno a další), které se zabývají problematikou zaměstnávání osob z cílové skupiny znevýhodněných na trhu práce či jejich podporou.
2b1. zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku. Zaměstnanci jsou pravidelně informování o fungování podniku, plánech a směřování. Všichni zaměstnanci pak mají možnost se vyjádřit k směřování podniku na pravidelných poradách, kde je toto debatováno. Zaměstnanci jsou zároveň podporováni a vyzíváni k tomu, aby přinášeli vlastní nápady či připomínky k směřování podniku.

3. ekonomický prospěch

3a1. vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je žádoucí, není však primárním cílem. Případný přebytek je přednostně užíván k rozvoji aktivit organizace.

Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli.

Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní i externí).

Případný přebytek z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, a to minimálně z 55ti%. Sociální podnik OSVČ - Bajkalová Natalja nese ekonomická rizika.

3b1. vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování a samosprávě, které jsou zpracovány v organizačním a provozním řádu. Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním (strategie) a manažerským řízením (operativa).

3c1. tržby z prodeje zboží a služeb tvoří více než 30% z celkových výnosů podniku. Jiný příjem, než tržby nemáme (výjimka covidové období).

 1. enviromentální prospěch
  4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

má environmentální strategie, našim cílem je pracovat s největším možným ohledem na životní prostředí.

 • Aktivně snižujeme produkci odpadů a obalů. Nakupujeme ve velkých obalech – mléko, smetana, zelenina. Snižujeme tím dovozovou vzdálenost a nevytváříme odpad. Zapojení do programu Nesněženo, kde neprodané jídlo nabízelo se poloviční cenu.
 • Třídíme odpad (papír, sklo, plasty), máme od roku 2013 smlouvu se SAKO o pronajmu nádobí na tříděný odpad a odvoz jich z provozovny.
 • Nabízíme odpad k dalšímu zpracování (rostlinný olej, bio odpad). Od roku 2013 odváží použity olej firmy Trafin Oil
 • Vyměňujeme staré osvětlení za úsporné. V roce 2013 LED světelní zdroje na celé provozovně.
 1. místní prospěch

5a1. podnik se ve své činností orientuje na lokální potřeby.

5b1. podnik orientuje se na osoby z cílové skupiny, které trvale žijí na území města Brna, umožňuje jim zaměstnání na legálním trhu práce v rámci místa bydliště.

Nakupujeme od místních dodavatelů – zelenina, vejce, Makro, Maneo atd.

5c1. podnik využívá místních služeb organizací, které poskytují pracovně asistenční podporu při vstupu do sociální firmy(Teen Chalenger Brno, UIJM, Charita Brno a další), při výkonu práce a v problémových a krizových situacích znevýhodněného zaměstnance nebo konzultační služby, např. při výběru uchazečů o v sociální firmě (Úřad práce). Zaměstnanci jsou o spolupráci sociální firmy s organizacemi poskytujícími pracovně asistenční podporu předem seznámeni. Podnik působí jako každý jiný podnikatelský subjekt a chce obstát v konkurenci s ostatními podniky. Zároveň ale usiluje o etické podnikání, a to navenek ke svým zákazníkům a konkurentům, ale i směrem ke svým zaměstnancům. Dbá na to, aby její podnikání a provoz byly transparentní a srozumitelné pro všechny zainteresované.